doğrula >> Lütfen bekleyiniz...

TRANSPORTX KULLANICI KOŞULLARI

GİRİŞ

Bu sözleşme ile Transportx'e ait olan http://www.transportx.com adresli internet sitesinde belirtilen hizmetleri sağlayan Transportx ile Kullanıcı, sitenin ve bu site üzerinden sağlanan hizmetlerin kullanımı ile ilgili aşağıda belirtilen madde ve koşulları kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı işbu Sözleşme konusu Hizmetler'in niteliklerini, Hizmet içeriğini, Hizmetlere ilişkin kullanım bedeli ve sözleşme hükümlerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

TANIMLAR

Transportx: Jet Partner Havacılık Tic. Ltd. Şti. ni ifade eder.
Kullanıcı: Hizmet ve/veya hizmetlerden faydalanmak için başvurup Müşteri kaydı oluşturmuş kişi, kurum veya kuruluşu ifade eder.
Hizmetler: http://www.transportx.com internet sitesi üzerinden sunulan, satılan ve sağlanan servisler ve hizmetlerin tümünü ifade eder.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Hizmet Detayları
   1. Transportx, Kullanıcı'ya yazılım programını internet üzerinden sağlar.
   2. Transportx, Kullanıcı’ya, bedelsiz olarak yazılımı kullanma hakkı verecektir.
   3. Transportx tarafından kullanılan servis sunucusuna teknik nedenlerden dolayı veya Transportx‘dan kaynaklanmayan diğer nedenlerle erişilemediği veya erişim sırasında tekniğin o anki durumuna göre arızaların kaçınılmaz olduğu durumlarda, Transportx’in sözleşme hizmetlerinin verilmesine devam edebilmesi için bakım çalışmalarını yapması zorunludur. Transportx, planlanabilir periyodik bakım çalışmalarını veya güncellemeleri mümkün olduğunca iş saatleri dışında yapmaya dikkat edecektir ancak Transportx, versiyon geçişlerinde ve/veya sistemde doğabilecek arızalar sebebi ile, önceden Kullanıcı’ya bildirerek veya herhangi bir bildirimde bulunmadan, hizmeti geçici olarak durdurmak hakkına sahiptir.
  2. Kullanım Hakkı

   Transportx bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı’ya verdiği hizmeti geçici veya sürekli olarak durdurma ve/veya Sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir.

   1. Bu sözleşmeyle sağlanmakta olan kullanım hakkı sadece, kullanıcının ticari işletmesinde serbest veya bağımsız şube başına Transportx kullanıcı platformuna erişim için Kullanıcı ile mutabık kalınmış sayı için geçerlidir.
   2. Göstermelik teklifler, reklam bildirileri, genel sorgulamalar, veritabanlarının oluşturulması için veya başka şekillerle yazılımın diğer kullanıcılar tarafından kullanılmasını zorlaştıran, engelleyen, üçüncü şahıslara zarar veren veya geçerli yasaları ve ahlak kurallarını ihlal eden kullanım yasaktır. Kullanıcı bu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, resmi merciler veya üçüncü şahıslar veya diğer kullanıcılar nezdinde söz konusu hususlar nedeniyle hüküm doğuran dolaylı veya dolaysız her türlü yaptırım veya tazminin muhatabı olduğunu, bu kapsamda Transportx ile ilişkilendirilebilecek muhtelif yaptırım veya tazminlerin Transportx tarafından kendisine rücu edileceğini peşinen kabul ve beyan eder.
   3. Kullanıcı Transportx tarafından işbu Sözleşme kapsamında kendi kullanımına sunulan yazılım vasıtasıyla eriştiği internet ortamındaki bilgilerin doğruluğu, bu bilgilerin telif haklarına, ilgili mevzuata ve toplum adabına uygunluğuna ilişkin Transportx'in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını peşinen kabul eder. Ancak Transportx, Kullanıcı tarafından yürürlükteki yasaların ihlali veya ahlaka aykırı davranışları önleyecekse Kullanıcının önceden iznini almadan veya herhangi bir bilgilendirme yapmadan Kullanıcı'nın kullanıcı platformu ile bağlantısını kesme ve verileri silme hakkını saklı tutar. Aynı hak, yazılımın, bir uygulamanın veya Transportx'in kullanıcı platformunun kullanıcı tarafından teknik olarak tehlikeye düşürülmesi durumu için de geçerlidir.

    Kullanıcı işbu Sözleşme şartları kapsamında Transportx tarafından verilen Hizmetler’den yararlanırken, kullanıcı platformu ortamında yapacağı her türlü işlemler ile uygulamalarda; Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri ile Telekomünikasyon Kurumu’nun ve diğer ulusal ve uluslararası ilgili kurum veya kuruluşların yayınladığı yönetmelik, tebliğ ve duyuruları, Markalar, Patent Hakları ve sair kanun ve mevzuat hükümlerini ihlal etmeyeceğini, Hizmetler’i ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun amaçlar için kullanacağını, aksi takdirde doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bu madde hilafına hareket etmesi halinde, Transportx, tek taraflı olarak hizmeti durdurup Sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahip olup, Kullanıcı Transportx’un uğradığı veya uğrayabileceği doğrudan veya dolaylı tüm cezai ve hukuki yaptırımlardan kaynaklanan zarar, ziyan ve diğer muhtelif masrafları tazmin etmekle yükümlüdür.
  3. Alt Lisanslar, Saklı Haklar, Verilerin Korunması
   1. İşbu sözleşme alt lisans verme veya yazılımın kazandırdığı veri veya kullanım olanaklarını üçüncü şahıslara devretme, özellikle de kullanıcının yazılımı kendi bilgi işlem tekniği ile ilgili patent haklarında kullanması hakkını içermez. Kullanıcı hiçbir şekilde yazılımda değişiklik yapamaz ve yazılımı işbu Sözleşme'de açıkça izin verilmeyen başka şekillerde kullanamaz. Yazılımın kendisi ve kaynak kodu telif hakları yasasına göre korunmaktadır. Yazılımın mülkiyeti Transportx'e aittir.
   2. Kullanıcının, yazılım tekniği ile ilgili olarak sürekli danışmanlık alma, güncelleştirmelerin veya diğer veri taşıyıcıların gönderilmesi, özellikle de kaynak kod üzerinde talepte bulunma hakkı yoktur. Transportx içeriğinin izin verilen erişimine ait kaynak kodları her hangi bir neden veya gerekçe ile dolaylı veya direkt olarak kopyalanamaz. Kullanıcının, yazılım tekniğini geliştirmek, değiştirilmiş sürümler veya üçüncü şahıslar ve diğer kullanıcılar için kopyalarını oluşturmak amacıyla lisanslı yazılımı kullanması yasaktır.
   3. Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında Transportx’e verdiği bilgi ve belgelerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından yanlış, yanıltıcı bilgi ve belge verilmesi halinde her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
   4. Kullanıcı, Transportx’in, verilerin güvenliği amacıyla ve veri aktarımının iyileştirilmesi için kullanıcının teknik verilerini kaydetmesini kabul ve beyan eder.
   5. Kullanıcı, bu Sözleşme'de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
  4. Sorumluluk
   1. Transportx özellikle, diğer kullanıcılar tarafından verilen verilerin güncel, eksiksiz veya doğru olması ile yazılımın, kullanıcının bilgi işlem ortamı veya kullanılan veri uzaktan erişim bağlantıları ile uyumlu olması konularında bir sorumluluk üstlenmez.
   2. Hiperlinklerin oluşturulması ve Transportx’in ana sayfasından Hiperlinkler vasıtası ile erişilen üçüncü şahısların internet sayfalarındaki bilgiler bu sözleşme ile verilen Hizmetleri’nin kapsamı dışındadır. Bu sebeple, Kullanıcı ulaşılan internet sitelerindeki bilgilerin doğruluğu, telif haklarına, ilgili mevzuata ve toplum adabına uygunluğu veya diğer tüm özelliklerinden dolayı Transportx’un sorumlu tutulamayacağını kabul eder.
   3. Kullanıcı çeşitli kullanıcıların kayıp, verilerin aktarımında hata şeklinde veya başka bir biçimde birbirlerine verdikleri zararlar ve bunların sonuçlarından hiçbir şekilde Transportx ‘u sorumlu tutamaz. Transportx, kullanıcılar üzerinden kullanıcı platformuna yüklenen veya bunların teklif eklerinde veya açıklamalarında aktarılan ve buralardan yayılan zararlı yazılımlar veya program kodları veya saldırılardan (virüsler, Truva atları, solucanlar vb.) ve bunların sonuçlarından ötürü sorumluluk üstlenmez.
   4. Transportx üzerinde kullanıcılara izin verilen dosya yükleme alanlarında kullanıcılar tarafından yüklenecek resim, doküman, resmi evraklar, vergi levhası, ticaret sicil kaydı ve araç yetki belgelerini (C1/C2, K1/K2 vs gibi) ve benzeri görsellerin veya dosyaların telif hakkı sorumluluğu, hukuki sorumluluğu ve içeriklerin toplum ahlakına ve adabına aykırı olmasından ötürü cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu görsel ve materyaller dolayısı ile üçüncü şahıslar ile doğabilecek tazmin sorumluluğu kullanıcı sorumluluğundadır.
   5. Kullanıcı, Transportx’in işbu sözleşme konusu yazılım yardımı ile yapılmış bir sözleşmenin ne tarafı ne aracısı ne de bu konuda önemli bir beyanın aktarıcısı olmadığını bilmektedir. Bu nedenle Transportx, kullanıcılar arasında yapılan sözleşmelerin usulüne uygun biçimde yapılmış olması veya sözleşmenin amacına uygun ifa edilip edilmediği konusunda hiçbir garanti vermez. Kullanıcı, işbu Sözleşme vasıtasıyla kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olacaktır ve söz konusu işlemlerin yasalara aykırılığından veya söz konusu sözleşmelere aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. Aynı şekilde Kullanıcı kendisine üçüncü şahıslar tarafından aktarılan veri ve bilgilerin doğruluğunu kendisi kontrol etmekle yükümlüdür. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Transportx’e herhangi bir kusur atfedilemez.
   6. Kullanıcı Transportx'i, kullanıcının yazılımı bu sözleşmenin amacına uygun olarak kullanmamasından kaynaklanan tüm yükümlülüklerden muaf tutar.
   7. Transportx vereceği Hizmetler ile ilgili olarak oluşturduğu ilk veride (Trasnportx’in kullanıcıya hizmet sağlamak maksadıyla göndermek üzere sisteminden çıktığı tarih esas alınmak kaydıyla bağlayıcı veri bilgisidir) (“İlk Veri”) tanımlamış ve tespit etmiş olduğu teklif bilgiler ve buna ilişkin beyanlardan sorumludur. Ancak İlk Veri’nin Transportx’in sisteminden çıkmasından sonra aktarılmaması veya hatalı aktarılmasından ötürü Transportx sorumlu değildir. Ayrıca İlk Veri’nin Transportx’in sisteminden çıkmasından sonra İlk Veri’de Kullanıcı tarafından yapılacak her türlü düzeltme, değişiklikten Kullanıcı sorumlu olacaktır.
   8. Kullanıcı hiçbir şekil ve şartta herhangi bir tarafın patent, marka, ticari sır, telif, yayın veya tescil haklarını ihlal eden; Ulusal ve Uluslararası mevzuata, kanun, yönetmelik ve tebliğlere, toplum adabı ve ahlakına aykırı olabilecek hususları içeren ve/veya yazılım cihazlarının fonksiyonlarını bozmak, zarar vermek veya kısıtlamak niyetiyle tasarlanmış yazılım virüsleri veya diğer bilgisayar kodları, dosyalar veya programlar içeren metin, iletişim, yazılım, görüntü, ses, veri, vd. bilgileri gönderemez, dağıtamaz veya dağıtımına yardımcı olamaz. Kullanıcı bu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, söz konusu hususlar nedeniyle hüküm doğuran dolaylı veya dolaysız her türlü yaptırım veya tazminin muhatabı olduğunu kabul ve beyan eder. Transportx’in Sözleşmesel (cezai şart talep etme hakkı dahil) ve kanundan doğan hakları saklıdır.
  5. Gizlilik politikası
   1. Transportx veritabanında yer alan kullanıcı bilgilerini saklı tutar, ancak kullanıcıların şifre güvenlikleri kendi sorumluluklarında olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan Kullanıcı sorumlu olacaktır. Transportx saklı tuttuğu veriler dışında, kullanıcı hataları ile ele geçirilmiş şifreleri vb bilgiler ile kullanıcıların insiyatifi dışında hesaplarının kullanılmasından sorumlu değildir.
   2. Web sayfasının içeriklerinin telif hakkı saklıdır. Transportx web sayfaları üzerinde mevcut metinlerin tam veya kısmen kaydedilmesi veya çoğaltılması veya üzerinde değişiklik yapılması hakkını tanımamaktadır. Telif hakkı sebeplerinden ötürü web sayfasından resim materyali veya grafiklerin kaydedilmesi ve çoğaltılması yasaktır.
 2. SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH
  1. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın internet ortamında sözleşmeyi kabul etmesini müteakip 1 yıl süre ile akdedilmiştir. 1 yıl sonunda tarafların itirazı bulunmaz ise Sözleşme süresi 1 yıl daha uzatılacaktır. Bedelsiz kullanım süresi boyunca her iki taraf için de her zaman fesih hakkı bulunmaktadır.
  2. Kullanıcı’nın, Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü işbu Sözleşme şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi veya Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi veya yazılımı işbu Sözleşme şartlarına tabi olarak kullanmaması veya aşağıda belirtilen hallerde Transportx, Sözleşme’yi Kullanıcı’ya göndereceği fesih ihbarı ile mehilsiz ve tek taraflı olarak feshedebilir.
  3. Fesih halinde Transportx’in Kullanıcı’ya karşı hiçbir yükümlülüğü kalmaz.
  4. İşbu Sözleşme Transportx tarafından sebep gösterilmeksizin fesih edilebilir. Transportx hiçbir şekilde sözleşmeyi fesih sebebini açıklamakla yükümlü değildir. Transportx, Kullanıcı’nın işbu Sözleşmede zikredilen yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde Sözleşme kapsamındaki Hizmetleri durdurma yetkisine haizdir.
 3. İHTİLAFLARIN HALİ
  1. Taraflar, Sözleşme ile ilgili olarak aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkisini peşinen kabul ederler.


!

* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.